Regulamin

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu i poradni internetowej w zakresie sprzedaży produktów i płatnych usług zielarsko-żywieniowych. Osoba korzystająca z serwisu określana jest Klientem. Firma będąca właścicielem serwisu Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem zielarz-dietetyk.pl jest prowadzony przez firmę: Katarzyna Domagalska, Żerdź 29a, 26-650 Przytyk, NIP 9482083519, Regon 142442593. Działania firmy prowadzone są na terytorium Polski.

3. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która: ukończyła 18 lat, zaakceptowała Regulamin oraz zobowiązuje się do opłacenia kosztu zakupów lub usługi zgodnie z cenami umieszczonymi na stronie zielarz-dietetyk.pl

4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW

a) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronie  sklepu internetowego. 

b) Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

c) Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 

d) Wysyłka zamówionych produktów następuje najpóźniej do dwóch dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) lub zaksięgowania płatności na koncie (w przypadku platności przelewem)

e) Termin dostawy paczki z zamówionymi produktami zależny jest  od Poczty Polskiej, DPD Polska, Ruch S.A. i InPost Paczkomaty. Standardowy termin realizacji "Kurier DPD" wynosi 1 dzień roboczy od nadania paczki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej, DPD Polska, Ruch S.A i InPost Paczkomaty.

f) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.  

5. PŁATNOŚCI

a) Po złożeniu zamówienia w Sklepie  Zielarz-Dietetyk kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”). 

b) Przyjmowane są  następujące formy płatności:

- przy odbiorze przesyłki - zapłata kurierowi DPD (płatność za pobraniem) - usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski

          - przelewem na konto ING Bank Śląski 63 1050 1793 1000 0092 2537 5832

szybkie płatności. płatność kartą logotypy

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (ZWROTY  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU)

a) Klientowi przysługuje prawo odstąpienia  od umowy zakupu, tj.  zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem  pkt "6 c)"

b) Klient odstępujący od umowy powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

c) Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami zewnętrznymi, powstałymi  w trakcie przesyłki. Dlatego   zawsze przed odebraniem przesyłki od  kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Wówczas należy postępować  zgodnie  z pkt "7. a)"

d) Odstąpienie od umowy i zwrot produktów  żywnościowych, suplementów diety oraz kosmetyków w trybie określonym w pkt 18 nie przysługuje  po otwarciu  opakowania  produktu.

e) Zwracany przez kupującego w trybie określonym w pkt 18  produkt  powinien być dostarczony (odesłany) do Sprzedającego w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu  (paragonem/fakturą), w terminie 14 dni od dnia złożenia  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. 

f) Koszty zwrotu  zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy  ponosi kupujący.

g) Zwroty należy wysyłać na adres:

Sklep Zielarski Nagietek, ul. Królowej Jadwigi 5a, 26-600 Radom

h) Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt, nastąpi w terminie 14  dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez kupującego konto bankowe. Od zwrotu należności zostanie potrącony koszt wysyłki poniesiony przez sprzedającego.

7. REKLAMACJE  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU

a) Jeżeli doręczana  przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, itp.) paczki nie należy przyjmować.  Zostanie  ona  zwrócona do Sprzedawcy  w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Klientowi zamówionych produktów.

b) W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, (np. niezgodności ilościowych lub przedmiotowych lub też  wad jakościowych produktów) należy w pierwszej kolejności  kontaktować się bezpośrednio z Firmą  Zielarz-Dietetyk telefonicznie pod numerem telefonu 606 912 915 lub mailowo info@zielarz-dietetyk.pl

c) W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres: Sklep Zielarski Nagietek, ul. Królowej Jadwigi 5a, 26-600 Radom

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie  7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

e) Jeżeli w ciągu 7 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W tym przypadku Klient otrzyma pełnowartościowy  produkt, a koszty  jego dostawy ponosi Sprzedawca, a w razie konieczności odesłania zakupionego towaru (po uzgodnieniu ze Sprzedawcą) klientowi zostaje zwrócony  koszt przesyłki.

8. POUFNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest firma: Katarzyna Domagalska, Żerdź 29a, 26-650 Przytyk, NIP 948 208 35 19 Regon 142442593. Administrator danych osobowych posiada wyłącznie dane podane przez klienta podczas procesu rejestracji,  podczas procesu składania zamówienia i zapisu na newsletter. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem zielarz-dietetyk.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie zielarz-dietetyk.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu zielarz-dietetyk.pl 

Klient ma prawo dostępu do Swoich danych osobowych (informacji o zakresie i celu przetwarzania Swoich danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do bycia zapomnianym, czyli do trwałego usunięcia danych. Ma prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Klient ma prawo do sprzeciwu – może wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych.

9. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG

a)Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni zielarsko-dietetycznej Klient ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania ziół i diety

b) Klient składając zamówienie i wypełniając ankietę zdrowotną zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez Sprzedawcę w celu zarządzania i administracji Portalem oraz obsługi usług płatnych.

c) Klient w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowanie, modyfikowania i usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Portal.

d) Klient ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku, powstającego pomiędzy Klientem a Portalem w chwili utworzenia konta na Portalu.

e) Sprzedawca oświadcza, że dane Klienta będą niedostępne dla osób trzecich

f) Zalecenia zielarsko-żywieniowe przygotowane przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta

g) W celu prawidłowego opracowania Zaleceń niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie ankiety zdrowotnej

h) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. 

i) Warunkiem przygotowania Zaleceń zielarsko-żywieniowych jest dokonanie ustalonej wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony stosownym mailem.

j) Jeżeli Usługobiorca nie dokona wpłaty w Ciągu 10 dni od wypełnienia ankiety zawarta umowa zostaje anulowana.

k) Rozpoczęcie usługi przygotowania programu następuje w dniu dokonania wpłaty. Usługa wykona zostanie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania wpłaty.

l) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia przedstawienia Zaleceń zielarsko-żywieniowych, jeżeli ich przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Klienta. W takich przypadkach, Sprzedawca poinformuje o odmowie wykonania Usługi jak również dokona zwrotu wpłaty.

m) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonych zaleceń lub stosowania zaleceń przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane Sprzedawcy

n) Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania ziół i diety na organizm człowieka, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cen w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu lub cen jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie zielarz-dietetyk.pl stosownych zmian. Korzystanie z serwisu przez Klienta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

11. Wszelkie spory będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Zamknij